ליצירת קשר לחץ כאן:

עורך דין לשון הרע

חוק איסור לשון הרע במבט על

שיטוט קצר ברשתות החברתיות מלמד כי מידי יום מתרחשים מקרים רבים של הוצאת דיבה ופרסום לשון הרע. בטרם עידן הרשתות החברתיות תופעות אלה פחות פגשו אותנו בחיי היומיום, כאשר עם התפרצות הרשתות החברתיות לחיינו הפכו תופעות אלה עם כל העצב שבדבר לעניין שבשגרה. שגרה זו המתנהלת במסדרונות הרשתות החברתיות באין מפריע, משפיעה לרעה גם על התנהלותם של אנשים מחוץ למימיה הטריטוריאליים של הרשת החברתית.

אמנם לרשתות החברתיות גם תפקידים חשובים וטובים בחיינו, אך נדמה כי בימינו השיח בין בני אדם בכלל וברשתות החברתיות בפרט הפך משולח רסן. איש מוציא את דיבת רעהו ללא מורא, צרכנים פותחים במסעות "שיימינג" נגד נותני שירותים במטרה לקדם אינטרסים אישיים שלהם, בעלי אינטרסים שונים מקדמים פרסום חדשות כזב נגד מתחריהם, והתחושה היא שהחברה אדישה לתופעות לא רצויות אלה ורואה בזה עניין של מה בכך.

בפועל, הדין לא אדיש לתופעות אלה ומנסה לקבוע מצב דברים שונה ולהגן על שמם וכבודם של הפרטים בחברה. במאמר קצר זה נסקור במבט על את עיקרי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, וננסה להעניק לקורא מושגים ראשוניים אשר יסייעו לו להכיר את מושכלות היסוד ביחס לעוולת לשון הרע, וכן יעזרו לו להבין האם הוצאה דיבתו רעה, או – במקרה שהוא מצוי בצדו השני של המתרס – האם הוא הוציא דיבת רעהו.

מהו פרסום לשון הרע

 

מטרת העל העומדת בבסיסו של חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, היא הגנה על כבודו ועל שמו של אדם. החוק מנסה להגשים מטרה זו באמצעות הטלת איסורים על פרסום ביטויים אשר עלולים להשפיל אדם, לבזותו וכיו"ב.

סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע קובע כי "לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול… להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם… לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו… לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו… לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו."

הלכה למעשה על מנת שאדם יהא זכאי לקבל פיצוי מכוח חוק איסור לשון הרע עליו להראות כי התקיימו התנאים הבאים:

  • בוצע פרסום – בהתאם לחוק, פרסום לשון הרע יכול להיעשות "בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר".
  • הפרסום הופץ – על מנת שפרסום יחשב לשון הרע עליו להיות אחד משניים:
    • הפרסום מוען לאדם שאינו הנפגע, והוכח שאכן אותו פרסום הגיע לאותו נמען.
    • הפרסום נעשה בכתב ועלול היה להגיע לנמענים אחרים שאינם הנפגע. לדוג' במקרה בו הפרסום נשלח בדואר לנפגע עצמו, אך די בחשיפה לדבר הדואר על מנת להיתקל בפרסום הפוגעני (לדוג' פרסום לשון הרע על גבי המעטפה, שליחת גלויה ללא הכנסתה למעטפה, אשר די בראייתה על מנת להיחשף לפרסום הפוגעני וכדו').
  • קיים מושא לפרסום – חוק איסור לשון הרע קובע כי הפרסום הפוגעני יכול להיעשות כלפי אדם (חי או מת) או תאגיד, תוך קביעת סייגים בחוק ביחס לכל מושא. לא ניתן להגיש תביעה אזרחית במקרה בו הפרסום נעשה כלפי ציבור.
  • הפרסום מכיל לשון הרע – לשון הרע היא כאמור כל פרסום אשר עלול להשפיל אדם, לעשותו מטרה לשנאה לבוז או ללעג בעיני הבריות, לבזותו בשל מעשים, תכונות או התנהגויות עימם הוא מזוהה, לפגוע במשרתו, במקצועו, במשלח ידו או בעסקו של אדם, לבזות אדם בשל מוצאו, גזעו, מגוריו, דתו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.

נדגיש כי די בכך שהפרסום עלול לגרום לאחת התוצאות לעיל על מנת להוות פרסום לשון הרע, ואין הכרח כי הפרסום האסור גרם לאחת התוצאות האמורות להתרחש בפועל.

אופן בחינת יסודות עוולת לשון הרע

הבחינה האם אותו פרסום מהווה לשון הרע או לא נעשית על פי מבחן "האדם הסביר", קרי כיצד אותו פרסום היה משפיע על אדם אובייקטיבי, אין בוחנים למה התכוון מפרסם הפרסום או איך הרגיש מושאו הספציפי של הפרסום ביחס לפרסום.

במקרים מסוימים ניתן לבחון התקיימותה של עוולת לשון הרע תוך שימוש באדם סביר אשר נמנה על אותה קבוצת מיעוט בה חבר מושא הפרסום, כלומר עשויים להיות מקרים בהם למרות שהאדם הסביר "הרגיל" לא יראה בפרסום ככזה המגבש את עוולת לשון הרע, עדיין פרסום זה ייחשב לשון הרע בשל העובדה שפרסום זה נתפס כפוגעני בקרב האוכלוסייה הספציפית אליה משתייך מושא הפרסום.

בנוסף, בחינת הפרסום תיעשה תוך התחשבות בהקשרו של הפרסום, באופיו, ובאדם אליו מתייחס הפרסום.

יש להדגיש ביחס לאופן בחינת הפרסום הפוגעני, כי לא משנה אם הדיבה אשר הוצאה באותו פרסום הובעה במישרין או בעקיפין, ודי בכך שהיא משתמעת מהפרסום עצמו או מנסיבותיו.

עורך דין לשון הרע – מהם פרסומים מותרים ומהן ההגנות וההקלות אשר מעניק החוק?

 

למרות האמור לעיל, חוק איסור לשון הרע מונה שורת פרסומים אשר בשל אופיים לא יהוו פרסום לשון הרע. פרסומים אלה נוגעים בעיקרם לפרסומים של הכנסת, הממשלה או מבקר המדינה, פרסומים של שופטים, בוררים, חברי וועדות חקירה וכדו' במהלך דיונים אשר נערכו בפניהם, פרסום של צד להליך שיפוטי (בעל דין, עו"ד, עד וכו') אשר נעשו במהלך דיון בהליך שיפוטי ועוד. פרסומים אלה לא ייחשבו לשון הרע ולא יזכו את הנפגע מהם לסעד במסגרת החוק.

בנוסף לעובדה כי החוק מתיר פרסומים מסוימים כאמור לעיל, החוק גם מכיר בהגנות מסוימות, אשר בהתקיימן לא תוטל אחריות על המפרסם. שתי הגנות מרכזיות במישור זה הן הגנת "אמת דיברתי" והגנת תום הלב.

במסגרת הגנת אמת דיברתי, ככל ונתבע יראה כי הפרסום שפרסם היה אמת וכי היה בו עניין ותועלת לציבור, אזי לא תוטל עליו אחריות מכוח חוק איסור לשון הרע.

במסגרת הגנת תום הלב, ככל ונתבע יראה בין היתר כי לא ידע ולא היה עליו לדעת אודות קיומו של נפגע או קיומה של לשון הרע, או כי הפרסום נעשה תוך קיום חובה חוקית מוסרית או חברתית, או כי הפרסום הוא הבעת דעה על התנהגותו של הנפגע במסגרת תפקיד ציבורי שהוא ממלא או הבעת דעה על התנהגות הנפגע או עורך דינו במסגרת הליך משפטי, או יראה כי הפרסום הוא בגדר ביקורת על יצירה או פעולה פומבית מסוימת וכדו', אזי לא תוטל עליו אחריות.

בנוסף, חוק איסור לשון הרע קובע "הקלות" אשר בהתקיימן רשאי בית המשפט להתחשב בפוגע ולהפחית בפיצויים אשר יפסוק נגדו בתום ההליך. הקלות אלה יחולו בין היתר אם הפוגע היה משוכנע באמיתות פרסומו, אם לא התכוון לפגוע בנפגע עצמו, אם התנצל ופרסם תיקון או הכחשה של הדברים, אם פעל להפסקת הפצתו של הפרסום ועוד. יש לשים לב כי קיומה של הקלה כזו או אחרת איננו פוטר לחלוטין את המפרסם מאחריות בגין הפרסום.

עורך דין לשון הרע – מה ניתן לתבוע במסגרת תביעת לשון הרע?

 

ככל ואכן יוכח כי נעשה פרסום לשון הרע, וכי לא מדובר בפרסום מותר או בפרסום אשר קיימת לגביו הגנה, הרי שהנפגע זכאי לקבל את הסעדים אשר מעניק לו חוק איסור לשון הרע.

סעד ראשון אשר מעניק החוק הוא סעד הפיצויים, כאשר סעד זה חולק במסגרת החוק לשלושה סוגי פיצויים – פיצויים שליליים, פיצויים ללא הוכחת נזק ופיצויים עונשיים.

פיצויים שליליים כשמם, נועדו להשיב מצב לקדמותו, כלומר לפצות על נזקי מוניטין, נזקים כלכליים, נזקים נפשיים וכדו' אשר נגרמו לנפגע בעקבות הפרסום. על מנת שנפגע יהא זכאי לקבל פיצויים אלה, עליו להוכיח כי הנזקים הנטענים על ידו אכן התרחשו בפועל.

פיצויים ללא הוכחת נזק הם פיצויים אשר דורשים הוכחת יסודות העוולה בלבד ואין נדרשת הוכחה כי העוולה גרמה לנפגע נזק בפועל. במסגרת חוק איסור לשון הרע נקבע כי בית משפט רשאי לפסוק לנפגע סכום של עד 50,000 ₪ פיצויים ללא הוכחת נזק, ובמקרה בו הוכח כי הפרסום נעשה בכוונה לפגוע, פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של עד 100,000 ₪ (סכומים אלה מוצמדים למדד והם מגיעים כיום לסכומים גבוהים משמעותית מהסכומים המפורטים בחוק).

פיצויים עונשיים הם בגדר פיצויים אשר נועדו להרתיע וללמד את הפוגע לקח, פיצויים אלה יינתנו במקרים חריגים בלבד ובנסיבות קיצוניות.

נוסף על הסעדים הכספיים אשר רשאי בית המשפט להעניק לתובע במסגרת תביעת לשון הרע, רשאי בית המשפט גם לתת נגד הנתבע ונגד צדדים שלישיים צווים שונים, ביניהם צווי איסור פרסום ביחס לפרסום האסור, צווים למניעת הפצתו, צווים להחרמת עותקים של הפרסום, צווים אשר יורו למפרסם הפרסום, לפרסם תיקון לפרסום האסור או הכחשתו ועוד.

ככל ואתה סבור כי הוצאה דיבתך רעה ופורסמה לשון הרע בעניינך, פנה אלינו ואנו נבחן את טענותיך לעומק על מנת להבין את ההיתכנות המשפטית להגשת תביעת לשון הרע בגין פגיעתך זו.

ככל והוגשה נגדך תביעה בגין פרסום לשון הרע, ואתה סבור כי תביעה זו הוגשה שלא לצורך, פנה אלינו ואנו נפעל על מנת לייצגך בהליך, במטרה שהליך זה ירד מסדר יומך בהקדם.

הכותב הוא שותף מנהל במשרד חסון פרץ עורכי דין, העומד בראש מחלקת הליטיגציה במשרד ובעל ניסיון בייצוג בעלי דין בתביעות לשון הרע מגוונות.

אין במידע שנימסר במדריך/כתבה/מאמר המפורסם באמצעות חסון פרץ משרד עורכי דין בתל אביב – אשר ניתן כשירות וולונטרי לציבור, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. כל פעולה שתעשה על פי המידע הנאמר ו/או המוצג הינה על אחריות הגולש/המשתמש באתר בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הגולש/המשתמש וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם בין במישרין ובין בעקיפין וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם, אינם אחראים בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג ו/או הנאמר באתר.

Leos