עורך דין זכויות עובדים | מהם הזכויות שמגיעות לעובדים השכירים ומהם חובות המעסיק
ליצירת קשר לחץ כאן:

עורך דין זכויות עובדים

על כל עובד במדינת ישראל לדעת, כי קיימת שורת חוקים וחובות במשפט העבודה אשר נועדו להגן על זכויותיו, שכן לרוב ניצב העובד בעמדת נחיתות אל מול האדם שמעסיק אותו ומשלם את שכרו.

שורת חוקים אלה המכונים "חוקי מגן" או "חוקים קוגנטיים", הם חוקים וחובות אשר מעגנים את זכויותיו הבסיסיות של העובד, ומטילים על המעסיק חובה לספק לעובד זכויות או לעמוד בחובות מסוימות.

חשוב לדעת, כי מעצם היותם חוקים קוגנטיים לא ניתן להתנות על חוקי המגן או לחרוג מהם, גם במקרים בהם ניתנה הסכמת העובד, ובית הדין יפסוק לטובת העובד גם אם ויתר על זכויותיו.

על מנת לסייע לכם בהכרת זכויותיכם, ריכזנו עבורכם את עיקר זכויות העובדים אשר מעוגנות בחוקי המגן:

שכר מינימום – עובד שמלאו לו 18 שנים המועסק במשרה מלאה, זכאי לקבל ממעסיקו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש. שכר המינימום עומד כיום על סך של 29.12 ₪ לשעה ו- 5,300 ₪ לחודש למשרה מלאה. שכר המינימום מתעדכן מעת לעת ולכן מומלץ לעקוב אחר הפרסומים הרשמיים בנושא.

שכר שווה לעובדת ולעובד – עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.

חוק עבודת נשים – חוק זה מעניק בין היתר שלל הגנות לנשים עובדות, המצויות בנסיבות המגנות עליהן מפני פיטורין ומפני פגיעה בתנאי עבודתן. בין הנסיבות המוגנות: הריון, חופשת לידה וטיפולי פוריות ועוד. לדוגמה, בנסיבות מוגנות בהתאם לחוק זה על מעסיק המעוניין בפיטורי עובדת חלה חובה לבקש היתר לפיטורים מהממונה על עבודת נשים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

מניעת הטרדה מינית – הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית אשר נידונה בבתי המשפט האזרחיים, אולם לבית הדין לעבודה ישנה סמכות מיוחדת לדון בהטרדות מיניות שאירעו במקום העבודה. בנוסף, החוק למניעת הטרדה מינית- תשנ"ח 1998, מחיל על מעסיק חובה מיוחדת לנקוט אמצעים סבירים, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה.

במסגרת החובות החלות על מעסיק מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, עליו בין היתר למנות ממונה על תלונות על הטרדה מינית בארגון, לקיים בירור בכל תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה, לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית בין כתלי הארגון (במידה ומעסיק מעל 25 עובדים) ועוד.

הודעה לעובד על תנאי עבודה – חובת מעסיק למסור לעובד הודעה בכתב המפרטת את תנאי עבודתו, תוך שלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו. על ההודעה לכלול את בין היתר הפרטים הבאים:

  • זהות המעסיק וזהות העובד;
  • תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה – תקופת העבודה, אם לא, על המעסיק לציין זאת;
  • תיאור עיקרי התפקיד;
  • ציון שמו או תיאור תפקידו של הממונה הישיר על העובד;
  • סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר;
  • אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד;
  • יום המנוחה השבועי של העובד;
  • סוגי תשלומים של המעסיק ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעסיק מעביר בפועל את התשלומים האמורים;
  • שם ארגון העובדים במקום העבודה במידה וישנו;
  • עובדי קבלן – הודעה על תנאי ההעסקה שלהם וכן תנאים הנוגעים לסיום העבודה.

חופשה שנתית – כל עובד זכאי לקבל חופשה שנתית בתשלום ממעסיקו. מספר ימי החופשה השנתית תלויים בין היתר בתקופת ההעסקה של העובד ומתעדכנים מעת לעת. מומלץ לעקוב אחר פרסומים רשמיים בנושא.

דמי מחלה – עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעסיקו דמי מחלה, בכפוף לתנאים שבחוק.

עבודת בני נוער –  חוק עבודת הנוער, תשי"ג- 1953, מסדיר תנאי העסקה של עובדים שטרם מלאו להם 18 שנים, באלו מקרים העסקתם אסורה ומהי אחריות המעסיק וההורים בהעסקה זו.

הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות – מעסיק המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים. מספר ימי ההודעה המוקדמת תלוי בשאלה אם העובד הוא עובד שעתי או חודשי וכן במשך העסקתו של העובד. גם על עובד המתפטר מעבודתו חלה חובה לתת למעסיק הודעה מוקדמת בהתאם לחוק.

חוק פיצוי פיטורים –  מי שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים. בנסיבות מסוימות ובכפוף לעמידה בתנאי החוק, גם התפטרות עובד עשויה להיחשב כפיטורים ולזכות בפיצויי פיטורים. לדוגמה, התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי או התפטרות של אם לשם טיפול בילד.

גובה פיצויי הפיטורים יקבע בהתאם לגובה שכרו של העובד, לתקופת ההעסקה, להיותו עובד חודשי או שעתי, או בהתאם להתקיימות הסדר מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים בין העובד והמעסיק בו ההפקדות לפנסיה יבואו במקום פיצויי הפיטורים. עורך דין דיני עבודה יוכל לבצע  חישוב מדויק של פיצויי הפיטורים להם עובדים זכאים.

לסיכום, זכויות העובדים המעוגנות בחוקי המגן הן הזכויות המינימליות אותן נדרש המעסיק לספק לעובדיו.

 

ככל שזכויותיכם נפגעו, אתם מוזמנים לפנות לעורך דין דיני עבודה ממשרדנו אשר יסייע לכם למצות את זכויותיכם מול המעסיק.

אין במידע שנמסר במדריך/כתבה/מאמר המפורסם באמצעות חסון פרץ – עורכי דין, אשר ניתן כשירות וולונטרי לציבור, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. כל פעולה שתעשה על פי המידע הנאמר ו/או המוצג הינה על אחריות הגולש/המשתמש באתר בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הגולש/המשתמש וחסון פרץ – עורכי דין ו/או מי מטעמם בין במישרין ובין בעקיפין וחסון פרץ – עורכי דין ו/או מי מטעמם, אינם אחראים בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג ו/או הנאמר באתר.

Leos