ייפוי כוח כללי

witness-signature-paper

מהו ייפוי כוח ?

ייפוי כוח הוא מתן הרשאה לאדם אחר לפעול בשם מי שהעניק לו את ייפוי הכח. ייפוי כוח ניתן כחלק מדיני השליחות – "שלוחו של אדם כמותו" אשר למעשה קובעים כי כל פעולה לטובתו של אדם יכולה להיעשות בידי מיופה כוחו. בד בבד, כל פעולה, חוב או תגמול שיזכה ויחול על מיופה הכח מחייבת את האדם אשר ייפה את כוחו.

ייפוי כוח יכול להכיל אישור לביצוע כל פעולה משפטית, למעט פעולות אשר ביצוען נדרש באופן אישי ע"פ החוק.

ייפוי כוח כללי או מכל סוג הוא מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין, והוא טומן בחובו את חובתו של מיופה הכוח לנהוג בנאמנות כלפי שולחו ובהתאם להוראותיו. ככל ולא יעשה כן, יוכל לטעון מיפה הכח להפרת חוזה ויהיה זכאי לסעדים משפטיים בשל כך.

סוגי ייפוי כוח

ייפוי כוח כללי

ייפוי כח שאינו מוגדר לנושא מסוים, ויכול לכלול הרשאה לביצוע מספר פעולות משפטיות או את כלל הפעולות המשפטיות.

ככל וייפוי הכוח ינוסח באופן כללי יותר, כך, יהא רשאי מיופה הכח לפעול במגוון רחב יותר של פעולות ותחומים בשמו של המייפה, ואף בכל ענייניו ללא יוצא מן הכלל. ייפוי כח זה יכול להינתן לתקופת זמן מוגבלת או ללא הגדרת פרק זמן, ואז יהיה תוקפו 10 שנים, ולאחר מכן יש צורך לחדשו.

תוקפו של ייפוי כוח כללי ייפקע ככל ויגיע המועד המצוין במסמך, או בחלוף 10 שנים ממתן ייפוי הכח.

ייפוי כוח כללי יבוטל במקרה שבו ניתנה על ידי המייפה הודעת ביטול למיופה הכוח , ובמקרים של פטירת מייפה הכח, או אבדן כשירות משפטית של המייפה או המיופה הוא יבוטל אוטומטית וללא כל צורך במתן הודעה על כך.

ייפוי כוח כללי כשמו כן הוא – מתן הרשאה לביצוע כלל הפעולות הנדרשות בשמו של האדם המייפה. לפיכך מרחב הפעולה של מיופה הכח הינו רחב ונוגע בשלל תחומים אפשריים, ובכלל זאת: חתימה על מסמכים בשמכם, מכירה וקנייה של נכס, ניהול נכס, לקיחת הלוואה, פתיחת חשבון בנק ועוד.

חשיבות נוסח המסמך

יש לתת חשיבות רבה לאופן ניסוחו של ייפוי כוח כללי, שהרי בסופו של דבר ממנו תיגזר ההרשאה והתנאים למרחב התמרון של מיופה הכח אשר יפעל בשמו של אדם.

כך למשך, יש לשים לב לא רק למתן הרשאה לביצוע פעולה, כי אם גם למתן האפשרות לבטלה בתנאים מסוימים. אם למיופה הכח לא ניתנה הסמכות לחזור בו מפעולה או להביא לביטולה, לא יהא רשאי לעשות זאת גם אם הדבר לטובתו של מייפה הכח בשמו הוא פועל.

דוגמה לצורך בביטול פעולה: פעל מיופה כח בשמו של אדם לביצוע עסקת מקרקעין ונרשמה הערת אזהרה בטאבו. בשלב מסוים בוטלה העסקה, אך לשכת רישום המקרקעין עשויה לסרב לבטלה אם ייפוי הכח לא מפרט מפורשות את זכותו של המיופה לבטל את הפעולה.

מאחר וקיים צורך להבטיח כי מיופה הכח יפעל בתנאים הרצויים ע"י המייפה, יש לנסח באופן ברור אילו פעולות הוא יכול לבצע בשמו, אילו לא, אילו פעולות יוכל לבטל ולא פחות חשוב מכך – באילו תנאים יוכל להביא לביטול.

ייפוי כוח מיוחד

ייפוי כח אשר ניתן לטובת טיפול בעניין ספציפי המוגדר בייפוי הכח, ונועד לטובת ביצועו בלבד.

• דוגמה לפעולות שניתן לכלול בייפוי כח זה: הצבעה באסיפת דיירים בבניין, העברת בעלות רכב, מכירת/קנייה של נכס, חתימה על מסמך בשמכם, ועוד.

• פקיעת תוקפו של ייפוי הכח: השלמת הפעולה לטובתה ניתן ייפוי הכח, המועד המצוין במסמך (או בחלוף 10 שנים ממתן ייפוי הכח), ביטולו ע"י מייפה הכח, פטירת מייפה הכח, אבדן כשירות משפטית של המייפה או המיופה

ייפוי כוח בלתי חוזר

כשמו כן הוא, ייפוי כח אשר אינו ניתן לביטול. לעומת ייפוי כוח כללי, ייפוי כח בלתי חוזר משמש בעיקר למקרים בהם קיים צורך להגן על צד שלישי, ולמנוע ממייפה הכח לחזור בו מהתחייבותו ובכך להבטיח השלמתה של פעולה משפטית. תפקידו של ייפוי כוח בלתי חוזר הוא לשמש כמעיין "תעודת" ביטוח" עבור צד ג' לעסקה, שאכן יזכה לקבל את התמורה לה הוא זכאי.

• דוגמה לפעולות שניתן לכלול בייפוי הכח: העברת זכויות בנכס, באמצעות מתן ייפוי כח בלתי חוזר לעו"ד המבצע של העסקה ועוד.

• פקיעת תוקפו של ייפוי הכח: אינו מוגבל בזמן ואינו פוקע מכורח התנאים שפורטו בייפוי כח אחרים. יחד עם זאת, בייפוי כח בלתי חוזר ישנו פן "שליחותי" וגם פן "חוזי". משלא הוכח קיומה של עסקה כלשהי ניתן להביא לסיומו של ייפוי הכח באמצעות בית המשפט

להרחבה בנושא ייפוי כח בלתי חוזר לחצו כאן 

ייפוי כוח מתמשך

מדובר בכלי משפטי חדש יחסית, שנולד כחלק מהרפורמה בהליך האפוטרופסות. אם בעבר אדם אשר איבד את כשירותו היה נתון לחסדי בית המשפט אשר החליט באופן בלעדי על זהות האפוטרופוס שימונה לו וקשת הפעולות שיותר לו לבצע בשמו. ייפוי כח מתמשך נועד לאפשר לכל אדם להחליט בעצמו, מבעוד מועד, על זהות האדם שיטפל בו וינהל את ענייניו ללא תלות בבית המשפט.

את ייפוי הכוח המתמשך ניתן לערוך אך ורק בפני עורך דין מוסמך אשר סיים הכשרה ספציפית לעניין זה מטעם האפוטרופוס הכללי.

דוגמה לפעולות שניתן לכלול בייפוי הכח: ניהול חשבון בנק, החלטה על שינוי מקום מגורים (כגון מעבר לדיור מוגן/מעבר בסמוך לנכדים), הענקת מתנות לבני משפחה באירועים ועוד.

להרחבה בנושא ייפוי כוח מתמשך לחצו כאן 

ייפוי כוח כללי

איך לבחור מיופה כוח ?

בחירת מיופה כח עבור קבלת ייפוי כוח כללי או מתמשך היא משימה לא פשוטה, הדורשת מחשבה מעמיקה ולקיחתם בחשבון של מספר רב של משתנים. מיופה הכח הנבחר יוכל לפעול מטעמו של אדם בחופשיות, לפחות בכל הנוגע לפעולה שהוגדרה עבור ייפוי כוח כללי או מתמשך. לפיכך בעת בחירת מיופה כח יש לקחת בחשבון את מידת ההיכרות עם האדם אשר יפעל בשמכם, כמו גם קרבה פיזית אשר תקל על ביצוע הפעולות מטעמכם.

כמו כן יש לקחת בחשבון משתנים כמו איתנות פיזית ופיננסית של מיופה הכח, היקף הסיכון במתן ייפוי הכח מטעמכם (כמות הנכסים והמימון להם תינתן לו גישה)
ומעל הכל – מידת האמון שלכם באדם שאת כוחו אתם מייפים לפעול בשמכם.

מגנוני פיקוח על מיופה הכוח

כנגזרת מכוחו הרב של מיופה הכח, אשר לעשה הופך למוסמך לפעול בשמו של אם אחר, עולה הצורך בהצבת מנגנוני פיקוח במטרה להבטיח כי מיופה הכח אכן פועל לטובת המטרה לשמה הוסמך. לשם כח ניתן לעשות שימוש במספר מנגנוני פיקוח.

בראש ובראשונה, הגבלת תוקף ייפוי כוח כללי והגבלת תחום מרחב הפעולה הניתן, אותם יש להבטיח בעת ניסוח ייפוי הכח. כמו כן, ניתן למנות שני מיופי כח ובכך להגביל את כוחו של אדם אחד, ואף שלושה מיופי כח תוך קביעה כי אחד מהם ישמש כבורר במקרה של חילוקי דעות ביניהם.

מתן תמורה למיופה הכוח

מאחר ומיופה הכח מסוג ייפוי כוח כללי מוסמך מטעם אדם לבצע בשמו פעולות, ומאחר ולא תמיד קיימת קרבה מספקת ביניהם, המחוקק מתיר קבלת תמורה בעבור תפקידו של אדם כמיופה כח של אחר. כך למשל ניתן לקבוע כי מיופה הכח יקבל שכר בעבור מילוי תפקידו וכן להחזר הוצאות ככל שיידרש לכאלו במסגרת תפקידו. לשם כך, יש להורות על מתן התמורה בעת ניסוח ייפוי הכח.

לקבלת ייעוץ ראשוני השאירו פרטים

המלצות
המלצות על עורכי דין
פוטו געתון
עורכי הדין ממשרד חסון פרץ מלווים אותנו בתחומים מגוונים בעולם העסקי. תמיד נעים לעבוד איתם, זמינות מעולה ומקצועית ברמה הגבוהה ביותר
המלצות על עורכי דין
עמותת ברית חייל האצ"ל
עמותת ברית חייל האצ"ל נהנית משירות מסור ומקצועי של משרד חסון - פרץ
משרד עורכי דין המלצות
ד"ר יונתן לברון
עורכי דין מקצוענים, אמינים ובעלי ניסיון רב! מאוד מבסוט מהשירות ומהמקצועיות שלכם! תודה רבה רבה, עזרתם המון! ממליץ בחום.
כלבו לחתול
כלבו לכלב ולחתול
באמת שירות מקצועי, זמינים לכל שאלה ובכל שעה. לגמרי ממליצים.
מיקי לוצקי (1)
מיקי לוצקי
עורך דין חסון העניק לי שירות מקצועי ואדיב במספר עניינים שיפוטיים בהם פניתי לעזרה ממשרדו. לכל אורך הדרך הרגשתי בטוחה ושיש על מי לסמוך ואכן הוא תמיד הוכיח את עצמו במאת האחוזים. בנוסף, הוא גם אדם מאוד נחמד ואכפתי שזה גם היה חלק בלתי נפרד מטיפולו המסור כאשר הפגין סבלנות רבה על מנת לענו לכל שאלותיי, ולהסביר לי על המתרחש. ממליצה בחום!
רינת-שחם2
רינת שחם
בתור מעצבת שמלות כלה עולם המשפט תמיד נשמע לי גדול ומאיים כבר מהפגישה הראשונה עם גל הרגשתי שאני בידיים טובות. המשרד מלווה אותי ועורך לי הסכמים עסקים המותאמים לצרכי בסבלנות רבה ונותנים ייעוץ ענייני כאשר אני נדרשת לכל החלטה עסקית.
לאפה מדיה
LAFA MEDIA
כבעלים של משרד פרסום כאשר נדרשתי לייעוץ משפטי, ניצב לצידי משרד מקצועי שענה על כל הציפיות וידע לחשוב מחוץ לקופסא תוך מציאת פתרונות שחסכו לי כספים רבים.
pnf_logo2
printNframe
מרוצים מהשרות היחס החם וההבנה של הצרכים שלנו, שרות מעולה!
סער נווה(2)
סער נווה
קיבלתי את המענה הכי מהיר מתוקתק, יעיל ומקצועי שקיבלתי בחיי. תודה שיש אנשים מקצועיים כמוכם. ממליצה בחום. אתם עילוי!
אלמה אולה
אלמה אולה
ייעוץ משפטי שוטף בכל הקשור לענייני החברה שבבעלותי מקצוענים
לוגו פרופ לברון
פרופ' לברון יעקב
במשרד פרץ חסון יש זן נדיר ומיוחד של עורכי דין. כאלה ששומרים על יושרה, הגינות, אדיבות ואכפתיות. מחמם את הלב לדעת שיש בקרב הדור הבא של עורכי הדין המובילים בישראל אנשים כאלה. ממליץ מאוד לכל מי שנזקק לייצוג וייעוץ משפטי להשתמש בשירותים המשפטיים של משרדם
באדולינה
באדולינה
טיפול מסור יעיל ומהיר הגעה לתוצאות בצורה מהירה וטובה תודה לכם
תקשורת
קודם
הבא
מאמרים נוספים
תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית היא הליך אשר מוגש על ידי אדם אחד או מספר אנשים מצומצם, בשמה של קבוצת אנשים רחבה. לרוב מדובר בתביעות שהנזק

קרא עוד >>
עורך דין לשון הרע

עורך דין לשון הרע

שיטוט קצר ברשתות החברתיות מלמד כי מידי יום מתרחשים מקרים רבים של הוצאת דיבה ופרסום לשון הרע. בטרם עידן הרשתות החברתיות תופעות אלה

קרא עוד >>

לייעוץ ראשוני מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם